Usnesení č. 11-131/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a p. J.K., bytem ………………………. jako nájemcem o pronájmu pozemku parc.č. 1706/1 o výměře 389 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, zahrádky č. 19 dle situačního plánku v příloze č.j. 4837/2018 v zahrádkářské kolonii v “U Rybníčku” za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu určitou s možností dalšího prodloužení vždy o 1 rok. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36