Usnesení č. 15-86/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi stranami Město MpB (jako oprávněná na straně jedné) a společností ROKAL Praha, a.s. (jako povinná na straně druhé). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55