Usnesení č. 16-113/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/S/14019/2021-HMSU mezi stranami ÚZSVM (jako budoucí povinná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí oprávněná) v rámci stavby města “Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky, k.ú. MpB”. Stavbou dotčeným pozemkem ve vlastnictví ÚZSVM je pozemek parc.č. 1011/12 v k.ú. MpB. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03