Usnesení č. 34/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení jednání zastupitelstva města do 22:15. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. Žádost občanů o projednání na ZM – nesouhlas s připojením lokality Z62 na dopravní a TIS – výstavba RD Rymaně Dne 3. 5. 2021 OSMI předložil radě města žádost občanů z Rymaně o projednání na ZM a zastavení nezákonného postupu rady města při vydání podmíněného souhlasu s připojením lokality Rymaně Z62 na dopravní a technickou infrastrukturu. Občané se obávají dopadu na životní prostředí blízkého okolí a zničení přístupové komunikace, která bude novou zástavbou přetěžována. Občané požadují zastavení vydávání stavebního povolení pro uvedenou lokalitu, dokud nebude uzavřená Smlouva ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a součástí této smlouvy vyprojektované a vybudované napojení na komunikaci II/116. Na druhé straně stojí investor, společnost MB Inženýring, s.r.o., který prosazuje záměr výstavby 14 RD na pozemcích v Rymani, lokalita Z62, a to na základě územního rozhodnutí z roku 2007, a který obdržel od rady města souhlas s výstavbou podmíněný napojením RD v této lokalitě na komunikaci č. II/116 dle územního plánu lokality Z62 (usnesení RM č. 7-84/2021 ze dne 25. 1. 2021). Investor zaslal městu předžalobní výzvu a požaduje vydání nepodmíněného souhlasu. Starostka uvedla, že město je připraveno žalobu podstoupit, protože zmíněná podmínka je v souladu s ÚP a musí být v usnesení ponechána, a zároveň ujistila přítomné, že město bude trvat na splnění podmínky, tj. napojení RD na komunikaci č. II/116. Oporou je městu nový územní plán. K věci se vyjádřili dva přítomní občané a argumentovali problematickou dopravní situací, která nesnese dalších 14 dvojdomků a s tím spojenou zvýšenou dopravní zátěž. Tito pánové požádali o zaslání předložené důvodové zprávy (kontakty dodá zastupitel Digrin). Zastupitelka Šretrová upozornila na to, že na základě vlastního pátrání zjistila, že stavebník podal na odbor dopravy jinou projektovou dokumentaci, než kterou předal na stavební úřad a potažmo radě města. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12