Usnesení č. 5-128/2022 RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na pozemku parc.č. 2714/62 kolem bytového domu č.p. 1388 z důvodu rekonstrukce teras v 1. NP. Zábor bude uhrazen ve výši 50 % z celkové ceny záboru veřejného prostranství dle usnesení RM č. 4-128/2022 ze dne 21.3.2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07