Usnesení č. 9-78/2020 RM souhlasí s předloženou PD pro výstavbu nové dobíjecí stanice včetně připojení NN na pozemku parc.č. 2889/3 v k.ú. MpB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. V souvislosti s dešťovou kanalizací ve vlastnictví MMpB, která je umístěna v pozemku parc.č. 2889/3 v těsné blízkosti plánované stavby, RM požaduje vytyčení trasy dešťové kanalizace a ruční provádění výkopových prací. RM bude předložen návrh SOSB VB služebnosti k této stavbě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50