V souvislosti s plánovanou výstavbou areálu pro seniory město zřídilo Pracovní skupinu Řevnická s cílem pomoci městu s řešením opravy ulice Řevnická a rozvojem jejího okolí.

V rámci naší pracovní skupiny jsme se snažili získat co nejvíce informací o budoucí situaci v dané lokalitě. K tomu jsme využili územní plán a dokumentaci projektu pro seniory. Dokumentace je zaměřená především na lokalitu, ve které je plánovaná výstavba, zapojení do okolní zástavby se dotýká pouze okrajově. Zde nám chyběla nějaká širší studie, která by zohledňovala i další plánovaný rozvoj v této lokalitě i aktuální problémy, se kterými se již občané potýkají.

Sešli jsme se s developerem (Ambeat) a nechali si od nich představit aktuální verzi projektu. Diskutovali jsme společně nad problematikou zapojení areálu do okolí, zátěže Řevnické ulice, řešení srážkové vody a mnoho dalších bodů.

Navrhli jsme developerovi, že pro úspěšné zapojení jejich projektu do okolí, je třeba vypracovat širší územní rozvojovou studii, která by zahrnovala i projekt svazkové školy, nové pozemky pro bydlení a další plánovanou výstavbu. Developer tento návrh přijal a navrhl, že je otevřen zajištění, případně financování této studie.

V pondělí 4.4.2022 jsme Radě města odprezentovali naše zjištění a doporučení. Rada města uvítala návrh na vytvoření takovéto studie a slíbila, že společně s naší pracovní skupinou bude pracovat na odladění zadání studie.

Radu města jsme také upozornili na námi zjištěná rizika, která se v lokalitě Řevnické ulice pravděpodobně do budoucna projeví. Jsou to následující body:

 • Provizorní mostek přes Bojovský potok – jednosměrný provoz bude komplikovat dopravu jak při stavbě areálu, tak po jejím dokončení
 • Křižovatka u Billy – již nyní je provoz na této křižovatce problematický, především v exponovaných časech začátku školek a škol
 • Provoz těžké stavební techniky – zásobování stavby o takovém rozsahu jako je areál pro seniory bude třeba dopravit na stavbu mnoho materiálu i těžké stavební stroje

Po prostudování územního plánu jsme doporučili Radě města zvážit nové komunikační spojení, se kterým územní plán již počítá. A to:

 • Nová komunikace mezi sjezdem z dálnice a křižovatkou u sběrného dvora. Lokalita Z33 v územním plánu – nový most přes Bojovský potok – viz. vizualizace níže
 • Druhý sjezd z dálnice v místě aktuální autobusové zastávky, která bude rušena

Městu jsme předložili následující podklady k zadání územní rozvojové studie a naše doporučení jejího rozsahu. Finální zadání budeme dále dolaďovat společně s městem.


Návrh územní rozvojové studie v okolí ulice Řevnická

S ohledem na všechna níže zmíněná území je třeba zpracovat analýzu budoucích potřeb pro danou oblast. I přes to, že jsou některé projekty ve fázi plánování (viz. svazková škola) a jiné se zatím ani neuvažují (viz. Mníšecký trojúhelník, atd.), je třeba s těmito plochami do budoucna počítat, jelikož s nimi počítá i územní plán.

Území spadající do plánované studie:

 • Ambeat Senior Live (Z112 + R7)

 • Svazková škola (Z30)

 • Pozemky pro bydlení podél Řevnické ulice
  • Garáže (Z30)

 • Nad garážemi + územní rezervy R8 a R9

 • Pozemky pro bydlení u rybníčku Pod Skalkou – zahrádky

 • Pozemky pro bydlení Ve Štítku (Z114 + Z29 + Z116)

 • Mníšecký trojúhelník (Z32)

 • Občanská vybavenost pod svazkovou školou – OM (Z30)

Hlavní očekávané výstupy územní rozvojové studie:

 • Kompletní sítě – rekonstrukce
  • Silnoproud
  • Slaboproud – telefonní + optické rozvody
  • Kanalizace – dešťová, splašková
  • Plyn
  • Povrchová voda
   • Kompletní řešení povrchové vody od Sequens až k Bojovskému potoku
   • Zohlednit rybníček Pod Skalkou
 • Doprava
  • Napojení na Pražskou ulici
   • Mostek přes Bojovský potok – kapacita, rekonstrukce
   • Plánovaná silnice přes potok (Z33)

 • Zkapacitnění Řevnické ulice
  • Řízení provozu na Řevnické (např. semafor s radarem, zálivy, atd.)
  • Chodníky + veřejné osvětlení – od Lhotecké ulice až k parkovišti pod Skalkou
   • Zohlednit turistický provoz z města na Skalku
  • Cyklostezka 8131

Rozvojové plochy v okolí ulice Řevnická