Hlasování o zařazení bodu: Vyjádření pana Daniela k jeho odvolání.
PRO 3 PROTI 7 ZDRŽELI SE 1
Bod nebude zařazen do programu. Pan Daniel se může vyjádřit v rámci veřejné schůze anebo
zprávy starostky o činnosti RM a MÚ.

Usnesení č. 2/12/2020
ZM schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen:
1. Schválení programu
2. Veřejná schůze
3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
2

4. Zpráva FV
5. Zpráva KV
6. Varianty řešení nového MÚ (plnění usnesení ZM)
7. Schválení rozhodnutí o dotacích
8. RO č. 18/2020
9. Vyvěšování závěrečného účtu na úřední desku
10. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2020/2021
11. Majetkové záležitosti:
a. nákup pozemku od UZSVM
b. postoupení plánovací smlouvy – společnost LIGENA, s.r.o.
c. prodej pozemku v ulici Hájová
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 3
Usnesení bylo přijato.

2) Veřejná schůze
V 18:15 hod byl určen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi.
Vystoupil pan Daniel s reakcí na své odvolání a na městem zveřejněné články, jejichž obsah
s ním předem nikdo nekonzultoval. Požaduje prostor k písemnému vyjádření v příštím
Zpravodaji, kde by rád podal věcné vyjádření.
Poté si vzala slovo paní Merunková, která v minulosti oslovila vedení města otevřeným
dopisem, v němž se staví za pana Daniela.

Dalším tématem veřejné schůze byla propuštěná pracovnice pošty. Starostka sdělila, že není
v kompetenci RM ani ZM zasahovat do vnitřních záležitostí České pošty.

Zastupitelka Nováková nadhodila téma vjezdů aut bez parkovacích povolení na Malé náměstí.
Argumentuje tím, že hasiči nebo záchranná služba by v případě potřeby neprojeli. Starostka
sdělila, že problematika Malého náměstí se řeší společně s MP.

Paní Herdová otevřela téma participace občanů (otázka participačního rozpočtu do budoucna
a požadavek po anketách zveřejňovat výsledky). A vznesla další dotazy ohledně posunu opravy
mostku na Řevnické ulici a ohledně přínosu funkce 2. místostarosty. Starostka vysvětlila, že je
potřeba nejprve dobře ošetřit pravidla participačního rozpočtu, aby vybrané projekty
následně bylo možné realizovat. Dále sdělila, že místostarosta Sáblík se za 2 roky ve své funkci
zúčastňoval různých setkání a inovativních projektů, aby bylo možné získat tyto projekty pro
Mníšek. V současné době se jedná např. o chytré osvětlení a další projekty jsou rozjednané.
Cílem je nejen úspora, ale i budoucí digitální fungování města. Pan Sáblík dodal, že jednání se
Středočeským inovačním centrem je v důsledku časté obměny ředitelů pomalejší. Na příštím
jednání ZM bude představen projekt: Digitální dvojče centra města.
Starostka uvedla, že od svého nástupu je v jednání s Krajskou správou údržby silnic ohledně 3
projektů: oprava mostku na Řevnické, totální rekonstrukce průtahu městem (silnice Pražská a
Dobříšská), vyřešení křižovatky se silnicí 116 pod mostem D4. Na 2 projektech už jsou
k dispozici konkrétní výsledky (kruhový objezd, průtah městem-etapizace rekonstrukce
komunikací). Ohledně mostku na Řevnické sdělila starostka zcela čerstvou informaci ze
Středočeského kraje, že projekt prý ještě ani není připravován.
Redaktor Kálmán se vyjádřil ke zveřejňování výsledků anket.
3

V 18:38 přišla zastupitelka Hana Kotoučová, od této chvíle je přítomno 12 zastupitelů.

Paní Cihlová vznesla dotaz k rozpočtu a k rozdělení financí od Středočeského kraje. Dále
vznesla dotaz rodičů předškolních dětí ohledně změny jedné kontejnerové třídy na školku, a
co vedlo k rozhodnutí o rozšíření spádovosti školy, když poté není kapacita pro mníšecké děti.
Poslední dotaz se týkal rekultivace prostoru za Zadním rybníkem.
Starostka uvedla, že důvodová zpráva o rozpočtu je na programu dnešního zasedání ZM. Dále
sdělila, že ohledně možnosti změny kontejnerové třídy na školku byla oslovena ředitelka ZŠ,
která by to považovala za velkou komplikaci. Prověřují se tedy další možnosti řešení.
K rozhodnutí dosud nedošlo. Vždy by se ale jednalo o vzájemnou dohodu se ZŠ a MŠ. Ohledně
rozšíření spádovosti školy starostka sdělila, že jakmile není spádovost, tak se rodiče dětí
přihlašují k trvalému pobytu do Mníšku pod Brdy, takže děti stejně přibývají, ale okolní obce
se nijak finančně nepodílejí. Takže byla zvolena varianta spolupráce s okolními obcemi v rámci
mikroregionu – založení svazkové školy, ale jedná se o velice předběžnou informaci, jednání je
teprve na počátku.
Ohledně prostoru rekultivace prostoru za Zadním rybníkem bylo sděleno, že velké záměry
dosud vždy ztroskotaly na potřebě velkých investic a že příslušné dotace by měly být vypsány
příští rok. V tuto chvíli je přednější dát oblast k dispozici spolkům, které pomáhají prostor
udržovat a čistit v rámci svých dobrovolnických aktivit.

Pan Navara se ptal na situaci v nouzovém stavu vzhledem ke školství. Starostka uvedla, že se
sejde krizový štáb a dá doporučení do RM.

Paní Burianová položila otázku panu Digrinovi, jak řešil předchozí stížnosti na pana Daniela,
když setrval tak dlouho ve funkci. Pan Digrin to řešil nařízením kontroly a případně snížením
finančního ohodnocení.
Starostka na závěr přečetla vyjádření zaměstnanců Domova pro seniory, z něhož vyplývá, že
po odvolání ředitele tam panuje výrazně lepší atmosféra. Starostka uzavřela: odvolání bylo
učiněno na základě závažných podnětů, nikoliv anonymních.

Veřejná schůze byla ukončena v 19:00.
V 18:56 se dostavila zastupitelka Daniela Páterová, od této chvíle je přítomno 13 zastupitelů.

3) Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
Od posledního zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 29.6. 2020, zasedala rada
celkem sedmkrát. Šest jednání proběhlo v plánovaném termínu, jedno v mimořádném
termínu dne 5.8. 2020, kdy RM odvolala ředitele Domova pro Seniory pod Skalkou. Dále kromě
běžné agendy v rámci stavebních a jiných řízení rada projednala i body, které jsou navrženy
do programu dnešního jednání ZM, zejména Rozpočtové opatření č. 18, a prodeje a nákupy
pozemků.

Usnesení č. 3/12/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.
PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
4

Návrh starostky na usnesení:
Usnesení č. 4/12/2020
Časová dotace pro Zprávu FV a pro Zprávu KV je 10 minut pro každou.
PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.

4) Zpráva FV
Finanční výbor č. 20 konaný dne 22.9.2020 nebyl usnášení schopný, přesto byli zúčastnění
členové informováni o návrhu rozpočtového opatření č. 18, které znamená významné změny
na rok 2020, a o stavu a vývoji propadu příjmů v roce 2020.

Usnesení č. 5/12/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru č. 20 konaného dne 22.9.2020.
PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.

5) Zpráva KV
Petr Digrin přednesl zprávu Kontrolního výboru. Navrhuje změnit směrnice a pověřit RM
snížením limitů pro určité kategorie zakázek a vyhlašovat zadání zakázek veřejně.
KV navrhuje hlasovat pro následující usnesení:
ZM pověřuje RM snížením limitů pro jednotlivé kategorie zakázek, současně doporučuje
zakázky od kategorie 2 soutěžit tak, aby zadání bylo veřejné a mohl se přihlásit libovolný
uchazeč, např. zveřejněním na profilu nebo na úřední desce města. V tomto smyslu pak
upravit i směrnici (vnitřní nařízení) města.
PRO 5 PROTI 6 ZDRŽELI SE 2

Hlasování: PRO 3 PROTI 7 ZDRŽELI SE 1

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35