Hlasovalo se o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje nákup podílových listů fondu kolektivního
investování Czech Real Estate Investment Fund (ISIN LI0294389098) ve výši 100.000 Kč (slovy:
sto tisíc korun českých) a za tímto účelem pověřuje starostku města k uzavření komisionářské
smlouvy se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., prostřednictvím které bude
nákup podílových listů realizován.
PRO 2 PROTI 6 ZDRŽELI SE 5

Hlasování: PRO 2 PROTI 6 ZDRŽELI SE 5
Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02