Usnesení č. 1/12/2020 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Martinu Pochmanovou a Petra Digrina, návrhovou komisi ve složení Šárka Slavíková Klímová a Marie Šretrová, a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 1 Složení slibu zastupitelky Bc. Andrey Midkiff, M.A. Starostka vyzvala paní tajemnici Annu Stachovou, aby přednesla slib zastupitele: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Paní Andrea Midkiff složila slib zastupitele pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině. Tajemnice konstatovala, že složením slibu je nyní přítomno 11 členů zastupitelstva. 1) Schválení programu Paní starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi: Program: 1. Schválení programu 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 4. Zpráva FV 5. Zpráva KV 6. Varianty řešení nového MÚ (plnění usnesení ZM) 7. Schválení rozhodnutí o dotacích 8. RO č. 18/2020 9. Vyvěšování závěrečného účtu na úřední desku 10. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2020/2021 11. Majetkové záležitosti: a. nákup pozemku od UZSVM b. postoupení plánovací smlouvy – společnost LIGENA, s.r.o. c. prodej pozemku v ulici Hájová Starostka dodala, že body 7 a 9 vyplynuly z podnětů inspektorů Krajského úřadu Středočeského kraje na základě dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2020 a že tyto body nejsou zahrnuty do schváleného programu RM, jejíž jednání se konalo o den dříve než zmíněné přezkoumání. Starostka se dále dotázala, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu, nebo žádá o doplnění programu. Paní Šretrová navrhla zařadit bod – odvolání ředitele Domova pro seniory – pana Daniela, aby měl možnost na zastupitelstvu promluvit. Starostka navrhla tento bod projednat v rámci veřejné diskuse anebo v rámci zprávy starostky o činnosti RM a MÚ. Hlasování o zařazení bodu: Vyjádření pana Daniela k jeho odvolání. PRO 3 PROTI 7 ZDRŽELI SE 1 Bod nebude zařazen do programu. Pan Daniel se může vyjádřit v rámci veřejné schůze anebo zprávy starostky o činnosti RM a MÚ.

Hlasování: PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35