Usnesení č. 1/18/2021 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Danielu Páterovou a Pavla Grygara, návrhovou komisi ve složení Stanislav Jirota a Marie Šretrová a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Z důvodu distanční účasti některých zastupitelů starostka navrhla, aby všechna následující hlasování byla jmenovitá. O návrhu se hlasovalo:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48