Usnesení č. 1/19/2022 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Stanislava Jirotu a Vlastimila Kožíška, návrhovou komisi ve složení Pavel Grygar a Markéta Nováková a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 1. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé před týdnem obdrželi, s dotazem, zda má někdo ze zastupitelů připomínky anebo žádá o doplnění programu. Zastupitel Digrin před zasedáním zaslal návrh na odložení bodu 6) Zpráva KV na příští zasedání ZM. Další návrh zastupitele Grygara: společně projednat body 18 b, c, d, protože spolu souvisí (koupě pozemků pro rozvoj odpadového hospodářství a zajištění přístupu k těmto pozemkům), a tak by i rozprava a hlasování o těchto bodech měly proběhnout najednou. Zastupitelé souhlasili. Nebyly vzneseny žádné další připomínky. Hlasovalo se o upraveném programu zasedání ZM:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52