Usnesení č. 1-66/2020 RM schvaluje program zasedání rady města č. 66 dne 24.8.2020. PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 FO

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13