Usnesení č. 10-101/2021 RM souhlasí se stavbou a s projektovou dokumentaci k akci: “Kanalizační sběrač a vodovodní řad v k.ú. Mníšek pod Brdy, parc.č. 2910/3, 1156, 1202” a dále s napojením nového vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ke stávajícímu vodovodnímu a kanalizačnímu řadu vedenému v pozemku 2910/3 ve vlastnictví města MpB za podmínky uzavření plánovací smlouvy, která bude předmětem dalšího jednání RM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04