Usnesení č. 10-104/2021 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s TopGis, s.r.o., IČ 29182263, na webovou mapovou aplikaci GisOnline. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34