Usnesení č. 10-106/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce – projektová dokumentace. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Oldřich Šašma, Ing. Dagmar Weidenhofferová. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:32:00