Usnesení č. 10/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020. PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5 Usnesení bylo přijato. Starostka dává hlasovat o prodloužení jednání:

Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35