Usnesení č. 10-123/2022 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Přeložka vodovodního řadu DN 100, ul. V Lipkách, Mníšek pod Brdy”. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Ladislava Soukupová. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07