Usnesení č. 10-124/2022 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Dokončení obnovy komunikace v ul. Pod Lesem”. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Oldřich Šašma, náhradnice Judita Kuntová. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55