Usnesení č. 10-138/2022 RM souhlasí se záměrem koupě pozemků parc. č. 37/5 o výměře 422 m2 a parc. č. 38/1 o výměře 300 m2, v k.ú. Rymaně a prodeje pozemku v majetku města parc. č. 274/16 o výměře 408 m2 dle návrhu geometrického plánu a ocenění dle znaleckého posudku a postupuje do ZM. RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru na ÚD. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06