usnesení č. 10-65/2020 ze dne 10.8.2020 následujícím zněním: RM souhlasí se stavbou RD s jednou bytovou jednotkou na pozemku parc.č. 141, 142 v k.ú. Stříbrná Lhota a s připojením se na tlakový kanalizační řad a vodovodní řad vedený v pozemku parc. č. 1118/2 a 1118/3 v k.ú. MpB novou kanalizační a vodovodní přípojkou za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 68 konaného dne 7.9. 2020 – anonymizováno 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění a za podmínky, že prostor místní příjezdové komunikace bude odpovídat příslušné ČSN pro komunikace funkční skupiny C. RM doporučuje realizovat zpevněné plochy formou zasakovacích tvárnic. RM pověřuje starostku podpisem Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a investorem T.S. a K.S.A. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28