Usnesení č. 10-74/2020 RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s napojením stavebního pozemku parc.č. 413/33 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně jedné) a P.S. a D.S. (na straně druhé). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31