Usnesení č. 10-79/2020 RM souhlasí s výstavbou kabelového vedení pro pozemky parc.č. 1949/33, 1949/68, 1949/71 k.ú. MpB související s výstavbou nového kabelového vedení NN vč. jistícího pilíře na pozemcích parc.č. 1698/1, 1949/33, 1949/68, 1949/71, 1949/76, 2916/5 k.ú. MpB za podmínky zpracování regulačního plánu v dané lokalitě. V případě, že kabel NN bude položen před schválením regulačního plánu, vlastník, resp. stavebník bude povinen zajistit na své náklady případnou přeložku kNN tak, aby byla v souladu se schváleným regulačním plánem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29