Usnesení č. 10-81/2020 RM souhlasí se stavbou “IV-12-6027103/1 Stříbrná Lhota, NN pro č.ev. E575”. RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6027103/1 Stříbrná Lhota, NN pro č.ev. E575 mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Krásnohorská elektro, s.r.o. (na straně budoucí oprávněná). RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53