Usnesení č. 10-89/2021 RM nesouhlasí se stavebními úpravami rekreačního objektu č. ev. 482 a s jeho rekonstrukcí na rodinný dům v Mníšku pod Brdy, na pozemku parc. č. st. 470 a 471 v kat. území Rymaně z důvodu nesouladu navrhovaného RD s ÚP Města Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55