Usnesení č. 10-93/2021 RM bere na vědomí nutnost stavebních úprav vodovodního řadu v ul. V Zahrádkách. RM souhlasí se zajištěním výběru zhotovitele PD na akci: “Vodovod v ul. V Zahrádkách”. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07