Usnesení č. 10-96/2021 RM bere na vědomí předžalobní výzvu k podmíněnému souhlasu města se záměrem výstavby vybudování veřejné infrastruktury v lokalitě 14 RD k.ú. Rymaně. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27