Usnesení č. 11/12/2020 Jednání zastupitelstva je prodlouženo do 22:15 hod. PRO 11 PROTI 2 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 9) Vyvěšování závěrečného účtu na úřední desku Z přezkoumání ve dnech 21. a 22.9.2020 vyplynulo, že byl vyvěšen v souladu se zákonem návrh Závěrečného účtu za rok 2019. Bohužel, Schválený závěrečný účet byl vyvěšen pozdě, až 18.9.2020, ačkoliv měl být vyvěšen na ÚD do 30 dnů ode dne schválení. Analýzou do historie bylo zjištěno, že se skutečně schválený závěrečný účet léta nevyvěšoval. Kontroloři, kteří vedli dílčí přezkoumání hospodaření, navrhli nápravné opatření – ZM pověří osobu správce rozpočtu, aby byl vyvěšován schválený ZÚ za příslušné roky v souladu se zákonem.

Hlasování: PRO 11 PROTI 2 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35