Usnesení č. 11-124/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6030412/VB/01 (P-2021-1696) Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1713/6 mezi stranami Město Mníšek pod Brdy (budoucí povinná) a společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Energon Dobříš, s.r.o. (budoucí oprávněná). Povinným pozemkem je parc.č. 1713/5 v k.ú. MpB. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů sousedních pozemků s termínem realizace stavby. RM žádá o uvedení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu s protokolárním předáním těchto pozemků. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55