Usnesení č. 11/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2020. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitelka Nováková opustila jednání ZM. Přítomno zůstalo 14 zastupitelů. 9) Rozpočet města a příspěvkových organizací Vedoucí FO přednesla úvod k přípravě rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu, která nebyla v letošním roce jednoduchá. Na jedné straně vysoké požadavky na obsah rozpočtu a na straně druhé výrazné snížení příjmů od státu (ztráta celkem 12 milionů Kč v důsledku zrušení superhrubé mzdy, slevy na poplatníka a snížení příjmové stránky státního rozpočtu). RM opětovně zasedala a škrtaly se výdaje. i. Návrh SRV 2021 – 2023 Vedoucí FO dále představila přítomným střednědobý rozpočtový výhled města na období let 2021 až 2023. Předložený rozpočtový výhled je tzv. krizový, tj. bez předpokladu získání dotačních titulů, např. na rekonstrukci čistírny odpadních vod apod. Proběhla diskuse, byla doplněna informace o úvěrech města (v roce 2021 skončí splátka úvěru na ČOV a zůstane úvěr na Pavilon – dalších 12 let). Ve SRV v roce 2023 je započítána splátka potenciálního úvěru ve výši 30 milionů na investiční akci. Hlasování o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04