Usnesení č. 11-134/2022 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem a Domovem pro seniory Pod Skalkou. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03