Usnesení č. 11-81/2020 RM souhlasí se zrušením smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod formou dodatku ke smlouvám pro objekty č.p. 879 a 880. RM pověřuje starostku podpisem předmětných dodatků. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53