Usnesení č. 11-89/2021 RM souhlasí s odstraněním stavby rodinného domu č.p. 353 na pozemku parc.č. 2413 a 2414 v k.ú. Mníšku pod Brdy za podmínky, že demolice azbestové střechy bude předem nahlášena s dostatečným předstihem odbornou firmou, která bude demolici provádět s termínem realizace a průběh demolice střechy se bude řádně dokumentovat a množství odpadu zaznamenávat. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55