Usnesení č. 11-91/2021 RM podmíněně souhlasí se stavebními úpravami rekreačního objektu č.ev. 482 a s jeho rekonstrukcí na rodinný dům na pozemku parc.č. st. 470 a 471 v k.ú. Rymaně a s připojením těchto pozemků na kanalizaci za předpokladu respektování podmínek 1.SčV, kdy napojení na kanalizaci bude možné po provedených úpravách ČOV a zajištění dostatečné kapacity kanalizační sítě a přečerpávacích stanic a za podmínky respektování termínu faktického připojení bez možnosti vymáhání sankcí po městu. Žadatel zbuduje akumulační nádrže na vodu a následného vsaku, dále zajistí ochranu vzrostlých dřevin na pozemku v době stavby před poškozením. RM souhlasí za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci na napojení na kanalizaci. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59