Usnesení č. 11-93/2021 RM souhlasí se stavbou č.IV-12-6028097/VB/001 Mníšek pod Brdy, Rymaně, NN pro p.č. 454. RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6028097/VB/001 Mníšek pod Brdy, Rymaně, NN pro p.č. 454 mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Colsys, s.r.o. (na straně budoucí oprávněná). RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07