Usnesení č. 12-108/2021 RM bere na vědomí zprávu OSMI a doporučuje pokračovat v plnění dílčí smlouvy se společností ACCON managers & partners, s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29