Usnesení č. 12-113/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy (jako pronajímatelem) a panem F.J., bytem ………………… ……….. (jako nájemcem) o pronájmu pozemku parc.č. 2698/14 o výměře 454 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 5315/21 za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03