Usnesení č. 12-121/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6026971/1-Mníšek pod Brdy, kNN, TS, pro parc. č. 1297/5 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností ENERGON Dobříš, s.r.o. a dále ENERGON reality, s.r.o. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčenými pozemky věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 1297/5, 1298/1, 1298/2, 2914/8, 2914/13 a 2938/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18