Usnesení č. 12-126/2022 RM bere na vědomí dopis pana G. týkající se podání žádosti o vydržení pozemků v soudním řízení. Město nemá za povinnost iniciovat příslušné řízení před soudem, nic však panu G. nebrání hájit tvrzená práva soudní cestou. RM pověřuje OSMI jednáním o uzavření nájemní smlouvy z důvodu užívání pozemku bez právního titulu, do doby vyřešení celé záležitosti. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00