Usnesení č. 12-131/2022 RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/S/4545/2022-HMSU týkající se převodu pozemku parc.č. 1011/12, o výměře 253 m2 v lokalitě Za rybníky, do majetku města Mníšek pod Brdy od ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36