Usnesení č. 12-132/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027103/1 Stříbrná Lhota, NN pro č.ev. E575 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností G+ s.r.o. (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 288/1 v k.ú. Stříbrná Lhota. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42