Usnesení č. 12-139/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Příkazní smlouvy na výkon TDS a KBOZP se společností REINVEST s.r.o. na akci: Oprava mostu přes Bojovský potok. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39