Usnesení č. 12/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku spolku Rodinné centrum Essentia, z.s. ve výši 37.680 Kč. 10. Rozpočtová opatření Vedoucí FO představila předložená rozpočtová opatření. RO č. 3: – Přesun prostředků – rozdělení příspěvků spolkům – Vratka příspěvku ZŠ 420 – Pavilon ZŠ 420 úpravy kavárny – Přesun prostředků – dar RO č. 4: Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – Člověk v tísni – dar na podporu Ukrajiny – Dar z fondu zastupitelů – Přijetí dotace SFŽP – Nákup elektromobilu RO č. 5: – Navýšení příspěvku na výkon státní správy – DpS – dotace na zajištění sociálních služeb – DPPO za obec RO č. 6: – Vratka přeplatku dopravní obslužnost 2021 – Prodej pozemků Casa D’Angolo – Dorovnání směny pozemku s církví – Prodej hasičského auta – Zimní údržba komunikací – úspora – Snížení rozpočtované částky na dopravní obslužnost dle skutečnosti – Vodní díla v krajině – rybníky – vlastní prostředky k dotaci – Rybníkářství – vedlejší hospodářská činnost – Příspěvek na mzdy pedagogů z Ukrajiny – Příspěvky: TAJV, z.s. – Sportovní den mládeže, Badminton Mníšek pod Brdy, z.s., Magdaléna, o.p.s., RC Essentia, z.s. (Lesní klub Sedmikvítek) – Navýšení kultura – BH teplo – NBH teplo – Veřejné osvětlení – zpřesnění odhadu (Eltodo) – Navýšení kapitálu Mníšecká servisní v souvislosti s nelegální navážkou – Studie MŠ a MěÚ – Atelier Tsunami – Pečovatelská služba Řevnice – SDH MN služby – MÚ teplo, energie, PHM – MÚ leasing aut – nejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu – MÚ SW Ortex (mzdy) – není zahrnutý ve schváleném rozpočtu – Přesun prostředků odpad z košů – patří na ODPA 3722 Komunální odpad – Sběrný dvůr – odpady z košů – Humanitární zahraniční pomoc přímá občanům Ukr. – transfery na stravování, dopravu – DpS – návratná finanční výpomoc RO č. 7: – Silnice – oprava Lhotecká (od Stříbrné Lhoty po Kvíkalku) – Chodníky – parkový chodník V Lipkách – Pitná voda – přeložka vodovodu V Lipkách – Pitná voda – přeložka vodovodního řadu Rymaně – Višňovka – Pitná voda – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu – ul. Slepá – Kanalizace – oprava přeložky v souvislosti s opravou mostu přes Bojovský potok u K. Maříka – Veřejné osvětlení Rymaně – Višňovka – Veřejné osvětlení Ďolíky – Výstavba kapličky el.en. v předzámčí Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 10 (celkem 25) Proběhla rozprava. Zastupitel Kožíšek: dotaz na veřejné osvětlení v Ďolíkách. Místostarostka Dalešická: jedná se o automatické solární osvětlení, které se rozsvítí, když bude procházet chodec. Umístění z Rymaně směrem ke hřbitovu. Starostka doplnila, že investice je vhodná pro zajištění bezpečnějšího průchodu pro pěší z Rymaně, protože z důvodu pochybení nadřízeného orgánu, tj. MěÚ Černošice, došlo k vyřazení žádosti o dotaci na chodník vedoucí k nádraží, zcela bez zavinění na straně města. Nebyly položeny další dotazy. O RO se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení níže byla přijata.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52