Usnesení č. 12-66/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN), číslo: 20_SOP_01_4121688373, na pozemku č.parc. 347/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13