Usnesení č. 12-68/2020 RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci Brdský kos 2020 ve výši 40.000 Kč. RM pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem veřejnoprávní smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28