Usnesení č. 12-74/2020 RM souhlasí s přijetím těchto usnesení: 1.  Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. za účetní období 2019 sestavená ke dni 31.12.2019. 2. Protože Mníšecká servisní, s.r.o. nevytvořila v účetním období roku 2019 zisk ani ztrátu, není rozhodováno o rozdělení zisku ani o úhradě ztráty. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31