Usnesení č. 12-83/2021 RM bere na vědomí potřebu stavebních úprav vodovodního řadu v ul. V Zahrádkách související s realizací záměru žadatele prodloužení vodovodu a kanalizace pro napojení 3 stávajících chat na pozemcích parc.č. 1713/3, 1713/2 a 1713/1. RM ukládá odboru OSMI oslovit majitele pozemků ulice V Zahrádkách, zda by měli zájem o připojení k vodovodní síti a případně se podílet na financování řadu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33