Usnesení č. 12-91/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc.č. 274/26 v kat. území Rymaně za podmínky uvedení nového vodovodního a kanalizačního řadu do trvalého provozu, vč. přečerpávací stanice odpadních vod. Maximální množství dodané pitné vody a vypouštění odpadních vod pro tento RD je stanoven na 144 m3/rok. RM upozorňuje stavebníka na nutnost dbát na ochranu a skrývku ornice. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59