Usnesení č. 12-93/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení služebnosti sítě – právo zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby sítě elektronických komunikací mezi stranami CETIN a.s. zastoupená společností Vegacom, a.s., (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem služebností ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 709/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07