Usnesení č. 12-96/2021 RM souhlasí se stavbou nového vodovodního řadu v pozemku 691/4 a nové vodovodní přípojky k RD č.p. 447 na pozemku parc.č. 695/1, 694 v k.ú. MpB a dále s napojením nového vodovodního řadu na stávající vodovodní řad DN 100L ve vlastnictví města vedený v pozemku parc. č. 708/4 v k.ú. MpB za podmínky uzavření plánovací smlouvy mezi žadateli panem V.N. a paní B.N. a Městem. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27